Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kuśmierek, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Charakterystyka parameterów zbiornikowych piaskowców kliwskich w roponośnej strefie wewnętrznego synklinorium płaszczowiny skolskiejCharacteristic of reservoir parameters of the Kliwa Sandstones in the oil-bearing zone of the internal synclinorium in the Skole Nappe / Monika SZCZYGIEŁ, Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 251–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, ropo- i gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

4
 • Geologiczno-sejsmiczne modele 2D wgłębnej tektoniki karpackiej formacji naftowejGeologic-seismic 2D models of subsurface tectonics of the Carpathian petroleum formation / Jan KUŚMIEREK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 br 150 wyd. konf., s. 241–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Macierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych[Source rock evaluation of Menilite Shales and development of oil-prone processes in near-border zone of Skole and Borislav-Pokuttya units of the Polish and Ukrainian parts of the Outer Carpathians] / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Jurij V. Koltun, Dariusz WIĘCŁAW, Jan KUŚMIEREK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Pionowa zmienność wskaźników macierzystości warstw menilitowych w wybranych profilach wschodniej części polskich Karpat zewnętrznychPerpendicular changeability of source-rock indices of the Menilite Beds in selected profiles of the eastern part of Polish Outer Carpathians / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Adam KOWALSKI, Grzegorz MACHOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 455–460. — Bibliogr. s. 460, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Sejsmiczne odwzorowanie stylu tektonicznego centralnego synklinorium Karpat w rejonie Krosno–BeskoSeismic imaging of the tectonic style of the Central Carpathian Synclinorium in the Krosno–Besko area / Jan KUŚMIEREK, Grzegorz MACHOWSKI, Urszula Baran // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 513–518. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Sejsmogeologiczna interpretacja tektoniki karpackich struktur ropogazonośnych (przykłady z rejonu jasielsko-krośnieńskiego)Seismogeological interpretation of the tectonics of Carpathian oil – and gas-bearing structures (examples from the Jasło-Krosno area) / Jan KUŚMIEREK, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Urszula Baran // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badwaczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 567–572. — Bibliogr. s. 572, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Specyfika tektoniki Karpat zewnętrznych: implikacje i kontrowersje interpretacyjne[Specificity of tectonics of the Outer Carpathians: implications and interpretive controversies] / Jan KUŚMIEREK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 62–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Structure and tectonic evolution of the NE segment of the Polish-Ukrainian Carpathians during the Late Cenozoic: subsurface cross-sections and palinspastic models / Jan KUŚMIEREK, Urszula Baran // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2016 vol. 67 no. 4, s. 347–370. — Bibliogr. s. 367–370, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-10. — tekst: https://goo.gl/CFy3SC

 • keywords: Outer Carpathians, Miocene, fold and thrust belt, Palaeogene, kinematics of tectonic movements, interference of subbasins, platform cover

11
 • Subsurface structure and tectonic style of the NE outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images / Jan KUŚMIEREK // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2010 vol. 61 no. 1, s. 71–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/61-1/article-509/#

 • keywords: Western Carpathians, subsurface mapping, tectonics of Alpides, fold and thrust belt, structural interpretation, seismic sections, magnetotelluric soundings

12
13
 • Wgłębna budowa Karpat w strefie sigmoidy przemyskiej: interpretacja profili sejsmicznych i ocena prognoz naftowych[Subsurface structure of the Carpathians in the zone of the Przemyśl Sigmoid: interpretation of seismic sections and assessment of hydrocarbon prospects] / Jan KUŚMIEREK, Urszula Baran // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wgłębna budowa Karpat w strefie sigmoidy przemyskiej: interpretacja profili sejsmicznych i ocena prognoz naftowychSubsurface structure of the Carpathians in the zone of the Przemyśl Sigmoid: interpretation of seismic sections and assessment of hydrocarbon prospects / Jan KUŚMIEREK, Urszula Baran // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 365–384. — Bibliogr. s. 381–383, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_01.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, struktury wgłębne, pokrywy molasowo-fliszowe, tektonika podłoża, identy fikacja pułapek złożowych

  keywords: Outer Carpathians, subsurface structures, flysch and molasse covers, basement tectonics, identification of reservoir traps

15
 • Wpływ zeszczelinowania na ropogazonośność mikroporowych piaskowców fliszowych[Influence of fracturing on oil- and gas-productivity of microporous flysch sandstones] / Grzegorz MACHOWSKI, Jan KUŚMIEREK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wpływ zeszczelinowania na ropogazonośność mikroporowych piaskowców fliszowychInfluence of fracturing on oil- and gas-productivity of microporous flysch sandstones / Grzegorz MACHOWSKI, Jan KUŚMIEREK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 385–403. — Bibliogr. s. 399–402, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: parametry petrofizyczne, prospekcja naftowa, Karpaty Zewnętrzne, litofacje fliszowe, makro- i mikroszczelinowatość

  keywords: petrophysical parameters, Outer Carpathians, flysch lithofacies, macro- and microfracturing, prospecting for petroleum deposits

17
 • Wycieki ropy naftowej w obszarze wschodniej części Karpat polskich i ich znaczenie prognostyczneOil seeps in the area of the eastern Polish Carpathians and their prognostic significance / Jan KUŚMIEREK, Grzegorz MACHOWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 247–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych