List of selected author’s publications

Vogt Elżbieta, dr inż.
Faculty of Energy and Fuels
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  A new method of production of non-explosive stone dusts (...)

 2. zaznacz do wydruku

  Analiza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych : [abstrakt][The analyze of possibility of polymers solutions using for porous structure of carbonaceous adsorbents evaluation] (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Analiza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowychThe analysis of suitability of pycnometric fluids for carbonaceous adsorbents microporous structure evaluation (...)

 4. zaznacz do wydruku

  Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych[Evaluation of structure of carbonaceous adsorbents using the pycnometric method] (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnychEvaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Applicability of the molecular probe method for the evaluation of carbonaceous adsorbents microporous texture (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Badanie właściwości hydrofobowych modyfikowanych pyłów wapiennychStudy of hydrophobic properties of lime dusts (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego : [streszczenie][Surface and rheological properties research of modified limestone powder] (...)

 9. zaznacz do wydruku

  Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennegoInvestigation of surface and rheology properties of modified lime dust (...)

 10. zaznacz do wydruku

  Characterization of fine porous particles using different techniquesOcena struktury materiałów drobnodyspersyjnych różnymi metodami (...)

 11. zaznacz do wydruku

  Charakterystyka mikroporowatej struktury węglowych sit cząsteczkowych określona metodą sond molekularnychCharacterization microporous structure of carbon molecular sieves using molecular probe method (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Charakterystyka strukturalna złoża materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziarenStructural characteristics of the bed of porous materials with micrometric size of particles (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieve using the pycnometric method (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the densymetric methods (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Front sorpcji w warstwie z ograniczoną fluidyzacjąAdsorption zone in confined fluidized bed (...)

 17. zaznacz do wydruku

  Gęstość pozorna a stopień przereagowania porowatego materiału węglowegoThe apparent density and the conversion of the porous carbonaceous material (...)

 18. zaznacz do wydruku

  Hydrofobizacja pyłów dla potrzeb górnictwa węglowego : [abstrakt][Hydrophobization of limestone powder for coal mining needs] (...)

 19. zaznacz do wydruku

  Hydrofobizacja pyłu wapiennego na potrzeby górnictwa węglowegoHydrophobization of limestone powder for coal mining needs (...)

 20. zaznacz do wydruku

  Hydrophobization of fine solids illustrated on the example of limestone powder (...)

 21. zaznacz do wydruku

  Hydrophobization of fine solids presented on the example of limestone powder (...)

 22. zaznacz do wydruku

  Hydropholized limestone by different methods as an antiexplosive powder (...)

 23. zaznacz do wydruku

  Nowy sposób wyznaczania współczynnika kształtu ziaren z pomiarów densymetrycznychA new method of determnination of the shape coefficient with the use of densimetric measurements (...)

 24. zaznacz do wydruku

  Ocena mikroporowatości węglowych sit molekularnych z pomiarów densymetrycznych[Evaluation of carbon molecular sieves microporosity using densymetric measurements] (...)

 25. zaznacz do wydruku

  Ocena porowatości złoża polidyspersyjnych materiałów węglowychEstimation of bed porosity of polidyspersional carbonaceous matertials (...)

 26. zaznacz do wydruku

  Ocena stosowalności metody sond molekularnych do badania tekstury adsorbentów węglowychEstimation of the molecular probe method applicability to evaluation of carbon molecular sieves texture (...)

 27. zaznacz do wydruku

  Ocena struktury porowatej drobnodyspersyjnych materiałów węglowychEvaluation of porous structure of fine carbonaceous materials (...)

 28. zaznacz do wydruku

  Ocena właściwości pyłu wapiennego za pomocą Powder Characteristics TesterEvaluation of limestone powder properties using Powder Characteristics Tester (...)

 29. zaznacz do wydruku

  Porowatość złoża polidyspersyjnych materiałów węglowychBed porosity of polydysperse carbonaceous materials (...)

 30. zaznacz do wydruku

  Porowatość złoża polidyspersyjnych materiałów węglowychBed porosity of polydysperse carbonaceous materials (...)

 31. zaznacz do wydruku

  Preparation of active carbons for adsorption cooling system (...)

 32. zaznacz do wydruku

  Preparation of active carbons for adsorption cooling system (...)

 33. zaznacz do wydruku

  Próba standaryzacji metody sond molekularnych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowychThe standarization of the molecular probe technique for carbonaceous adsorbents microporous structure evaluation (...)

 34. zaznacz do wydruku

  Przyrząd do wyznaczania gęstości nasypowej[Device for determining bulk density of materials] (...)

 35. zaznacz do wydruku

  Rola i znaczenie pyłu wapiennego w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w kopalniach węgla kamiennegoFunction and meaning of limestone dust in protection system against explosion at coal mines (...)

 36. zaznacz do wydruku

  Sprawozdanie (etap pracy) z prac naukowo-badawczych w ramach badań własnych w 2002 roku : umowa nr 10.10.210.52. Temat: ,,Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia węglowego i nieorganicznego”. Zadanie nr 1: ,,Ocena tekstury materiałów porowatych o mikrometrycznych wymiarach ziaren”[Report of research work (stage) in 2002 : contract 10.10.210.52] (...)

 37. zaznacz do wydruku

  Struktura porowata drobnodyspersyjnych materiałów węglowychThe porous structure of fine polydispersional carbonaceous materials (...)

 38. zaznacz do wydruku

  Struktura porowata drobnodyspersyjnych adsorbentów i katalizatorówPorous structure of fine adsorbents and catalysts (...)

 39. zaznacz do wydruku

  Struktura porowata drobnodyspersyjnych ciał stałych oraz metoda wyznaczania ich gęstości pozornejThe porous structure of fine solids and the method of the evaluation of its apparent density (...)

 40. zaznacz do wydruku

  Surface nature and structure of limestone powder – evaluation of properties using sorption and standard techniques (...)

 41. zaznacz do wydruku

  Synthesis of glue used for the purpose of stricking plastics on the base of Cyklopol process waste fraction (...)

 42. zaznacz do wydruku

  Synthesis of glue used the purpose of sticking plastics on the base of Cyklopol process waste fraction (...)

 43. zaznacz do wydruku

  The comparative method for apparent density measurement as a means of fine carbonaceous and inorganic porous material characterization by the determination of shape coefficient (...)

 44. zaznacz do wydruku

  The comparison of properties of hydrophobized limestone powders produced in different methods (...)

 45. zaznacz do wydruku

  The densimetric methods for characterisation of fine porous particles (...)

 46. zaznacz do wydruku

  The methods of determination of apparent density in porous materials (...)

 47. zaznacz do wydruku

  Wyznaczanie porowatości międzyziarnowej polidyspersyjnych cząstek[Determination of the polidyspersional particles bed porosity] (...)

 48. zaznacz do wydruku

  Wyznaczanie współczynnika kształtu ziaren materiałów drobnodyspersyjnychShape coefficient of grain of fine materials determination (...)