List of selected author’s publications

Bałys Mieczysław, dr
Faculty of Energy and Fuels
YearType of publicationImpact Factor
 1. Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowychMethane recovery from waste gases by adsorption method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 2. Akumulacja ciepła w monolitach węglowych dla magazynowania energii – rozważania modeloweHeat accumulation on energy storage carbon monoliths – model considerations / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1 s. 119–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 3. An attempt of generalization of Langmuir adsorption isotherm / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, B. ŁACIAK // W: “Current trends in interface chemistry” = ,,Aktualne trendy badawcze w fizykochemii zjawisk międzyfazowych” : Polish–Israeli symposium = polsko-izraelskie sympozjum : Lublin–Kraków, 3–7 July 2000. — [Lublin : s. n., 2000]. — Opis część. wg okł. — S. 93–94

  top page [top page]

 4. Analiza składu gazów z wysypisk w aspekcie ochrony środowiska i pozyskiwania surowców energetycznych[Analysis of landfill gases in aspect of environmental protection and gaining of energetical resources] / M. BAŁYS, J. Bednarski // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 932

  top page [top page]

 5. Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych[Evaluation of structure of carbonaceous adsorbents using the pycnometric method] / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 909. — Bibliogr. s. 909

  top page [top page]

 6. Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnychEvaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / E. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2002. — [9] s. — Bibliogr. s. [9]

  top page [top page]

 7. Analiza wybranego cyklu procesu PSA w ujęciu równowagowymEquilibrium theory analysis of a chosen cycle of a PSA process / Mieczysław Ryszard BAŁYS // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej. T. 1, Inżynieria chemiczna – procesy i aparaty : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN 978-83-7199-451-7. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 49

  top page [top page]

 8. Analysis of gas adsorption on heterogeneous surfaces using modified langmuir isotherm / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 733

  top page [top page]

 9. Analysis of methane adsorption isotherms on active carbons / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA: Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2001 vol. 56 s. 165–170. — Bibliogr. s. 169

  top page [top page]

 10. Analysis of methane adsorption isotherms on active carbons / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n, 2001]. — Opis część. wg okł. — S. 109

  top page [top page]

 11. Application of carbon molecular sieves for separation of methane-nitrogen mixture by adsorption technique / M. BAŁYS, B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2: Separation processes / Česká Společnost Chemického Inzenýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.161 s. 372–373

  top page [top page]

 12. Application of potential adsorption theory for methane – carbonaceous adsorbents systems / M. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI // W: PBAST 5 : 5th Pacific Basin conference on Adsorption science and technology : Singapore, 25–27 May 2009 : book of abstracts / Nanyang Technological University, NUS National University of Singapore. — [S. l. : s. n, 2009]. — Opis częśc. wg okł.S. 118

  top page [top page]

 13. Badania nad wykorzystaniem węglowych sit molekularnych do wzbogacania gazów kopalnianych metodą PSAStudies of application of carbon molecular sieves in the enrichment of mine gases using PSA method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.19

  top page [top page]

 14. Badanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza[PSA equilibrium process for air separation] / M. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: VIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n., 2006]. — S. [1–20]

  top page [top page]

 15. Badanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrzaPSA equilibrium process for air separation / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 6s spec. s. 16–17. — Bibliogr. s. 17, Summ.

  top page [top page]

 16. Charakteryzowanie struktury porowatej adsorbentów węglowych na podstawie wysokociśnieniowych izoterm adsorpcji metanuUsing of high pressure methane adsorption isotherms for the characterization of porous structure of carbonaceous adsorbents / Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 34–42. — Bibliogr. s. 41

  top page [top page]

 17. Description of gas adsorption isotherm on active carbon with Langmuir\-type equation / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: VII Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : simultaneously with the XLVI congress of the Polish Chemical Society : Lublin, Poland, September 15–18, 2003 : program and proceedings / eds. Roman Leboda, Yuri I. Tarasevich. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2003]. — Opis częśc. wg okł.S. 39. — Bibliogr. s. 39

  top page [top page]

 18. Dobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowychSelection of carbon molecular sieves for seperation of gas mixtures / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr 3–4 s. 305–316. — Bibliogr. s. 315

  top page [top page]

 19. Enrichment of methane containing gases on carbon molecular sieves / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA: Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2001 vol. 56 s. 263–270. — Bibliogr. s. 269

  top page [top page]

 20. Enrichment of methane containing gases on carbon molecular sieves / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n, 2001]. — Opis część. wg okł. — S. 105

  top page [top page]

 21. Evaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 713. — Bibliogr. s. 713

  top page [top page]

 22. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieve using the pycnometric method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Elżbieta VOGT // W: COPS VI : 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids : May 8–11, 2002 Alicante, Spain : abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — P9 s. 50

  top page [top page]

 23. Evaluation of microporous structure of carbon molecular sieves using the pycnometric method / M. BAŁYS, B. BUCZEK, E. VOGT // Studies in Surface Science and Catalysis. — 2002 vol. 144 s. 225–230. — Bibliogr. s. 230. — COPS VI : proceedings of the 6th international symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-VI) : Alicante, Spain, May 8–11, 2002 / eds. Rodríguez-Reinoso [et al.]. — Amsterdam [etc] : ELSEVIER, 2002

  IF

  top page [top page]

 24. Kształtowanie struktury porowatej adsorbentu pod kątem przydatności do wzbogacania gazów zaazotowanychFormation of porous structure of adsorbent for enrichment in methane nitrogenated natural gases / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. — 2002 t. 9 nr 5–6 s. 545–549. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 25. Modelowanie procesu i doświadczalna weryfikacja odzyskiwania metanu techniką zmiennociśnieniową[Modeling and experimental verification of methane recovery by pressure swing adsorption process] / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł. — S. 201–263. — Bibliogr. s. 262–263

  top page [top page]

 26. Modified langmuir isotherm for description of gas adsorption isotherms on active carbon / L. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : VI Ukrainian-Polish symposium ; 9–13 September, 2001 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2001. — S. 46

  top page [top page]

 27. Natural gas storage in monolithic active carbons / M. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI, J. Machnikowski // W: PBAST 5 : 5th Pacific Basin conference on Adsorption science and technology : Singapore, 25–27 May 2009 : book of abstracts / Nanyang Technological University, NUS National University of Singapore. — [S. l. : s. n, 2009]. — Opis częśc. wg okł.S. 119

  top page [top page]

 28. Ocena przydatności formowanych adsorbentów węglowych do adsorpcyjnego magazynowania metanuCharacterization of formed carbonaceous adsorbents for adsorptive methane storage / Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Grzegorz Łabojko // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 1 s. 53–55. — Bibliogr. s. 55

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 29. Ocena przydatności węglowych sit molekularnych do wzbogacania gazów zaazotowanych metodą PSAEvaluation of carbon molecular sieves for enrichment of high-nitrogen natural gas by PSA method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 301–305. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 30. Ocena przydatności wybranych adsorbentów węglowych do rozdziału mieszaniny metan-azot metodą adsorpcyjną[Evaluation of usefulness of selected carbonaceous adsorbents to separation methane-nitrogen mixture using adsorption method] / M. BAŁYS, B. BUCZEK // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 532

  top page [top page]

 31. Określenie stosowalności metody PSA dla gazów kopalnianych[Determining the applicability of the PSA method for mine gases] / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: XL Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 22–26 września 1997 roku : streszczenia. — Gdańsk : Wydawnictwo Centrum Książki, 1997. — ISBN 83-90703-7-8. — S. [1]

  top page [top page]

 32. Otrzymywanie metanu z gazu wysypiskowego metodą adsorpcji zmiennociśnieniowejMethane production from landfill gas by pressure swing adsorption method / Mieczysław R. BAŁYS // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 350–358. — Bibliogr. s. 358

  top page [top page]

 33. Porównanie rozdziału mieszaniny {CH_{4}-N_{2}} na węglowym sicie molekularnym i zeolicie naturalnymComparation of methane-nitrogen mixture separation on carbon molecular sieve and on natural zeolite / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK // W: XIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej. T. 2, Środowisko, energia, biosystemy, bezpieczeństwo, materiały : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — ISBN 978-83-7199-452-4. — S. 15–18. — Bibliogr. s. 18

  top page [top page]

 34. Porównanie rozdziału mieszaniny {CH_{4}-N_{2}} na węglowym sicie molekularnym i zeolicie naturalnymComparison mixture of separation of methane-nitrogen on a carbon molecular sieve and on a natural zeolite / Mieczysław R. BAŁYS, Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 2 s. 98–101. — Bibliogr. s. 101

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 35. Preparation and characterization of formed carbonaceous adsorbents for methane storage / Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Grzegorz Łabojko // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s. n., 2009]. — S. 184, P2-100. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3], 687. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [3], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

  top page [top page]

 36. Próba uogólnienia równania izotermy adsorpcji LangmuiraThe attempt of generalization of Langmuir adsorption isotherm / Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław R. BAŁYS, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Barbara ŁACIAK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 37. Rozdział mieszaniny metan-azot na klinoptilolicie oraz jego wykorzystanie w różnych dziedzinach życiaSeparation of methane-nitrogen mixture on clinoptilolite and its other applications / Mieczysław R. BAŁYS, Bronisław BUCZEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3 s. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 38. Rozdział niskometanowych mieszanin na klinoptylolicie[Separation of low methane mixture on clinoptilolite] / Jan Rakoczy, Bronisław BUCZEK, Mieczysław R. BAŁYS // W: XIV Forum zeolitowe = 14th Zeolite forum : doroczny zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Zeolitowego = annual meeting of the Polish Zeolite Association : 16–21 września 2007, Kocierz / red. V. Pashkova, M. Derewiński ; PTZ. — [Kraków] : PTZ. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, [2007]. — ISBN 978-83-60514-05-4. — S. 273–278. — Bibliogr. s. 278

  top page [top page]

 39. Supercritical methane adsorption – a tool for characterization of carbonaceous adsorbents / M. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI, S. Furmaniak, A. P. Terzyk, P. A. Gauden // W: Characterisation of porous solids VIII : proceedings of the 8th international symposium on the Characterisation of porous solids : Edinburgh, UK 10–13 June 2008 / eds. Stefan Kaskel [et al.]. — Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 2009. — (Special Publication ; no. 318). — ISBN 978-1-84755-904-3. — S. 240–247. — Bibliogr. s. 247
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 40. Tekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnychStructure and separation abilities of carbon molecular sieves / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // Inżynieria i Ochrona Środowiska ; ISSN 1505-3695. — 2002 t. 5 nr 2 s. 117–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 41. Tekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnychStructure and separation abilities of carbon molecular sieves / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 46). — S. 9–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 42. Teoria potencjałowa jako narzędzie analizy danych równowagowych adsorpcji par organicznych na adsorbentach węglowychPotential theory as a tool for analysis of adsorption equlibrium data of organic vapours on carbonaceous adsorbents / Marek Kochel, Mieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — ISBN 978-83-7193-377-6. — S. 13–20. — Bibliogr. s. 19–20

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 43. Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa[The methane-coal system with regard to methane desorption and recovery from mine gases] / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Teresa GRZYBEK, Stanisław HOŁDA, Krystyna KREINER, Janina MILEWSKA-DUDA, Adam NODZEŃSKI, Janusz ZIĘTKIEWICZ, Mieczysław ŻYŁA ; pod red. Mieczysława ŻYŁY ; AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]. Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — 265, [1] s. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0023). — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 44. Węglowe sita molekularne do rozdziału wybranych mieszanin gazowychCarbon molecular sieves for separation of gas mixtures / Mieczysław R. BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Politechnika Częstochowska. Konferencje ; 53). — S. 366–374. — Bibliogr. s. 374

  top page [top page]

 45. Wpływ obróbki termicznej na strukturę adsorbentów węglowych i ich własności rozdzielcze dla mieszanin metanowychInfluence of thermal treatment on the structure carbonaceous adsorbents and separation properties for mathane containing mixtures / M. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 119–120. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 46. Wzbogacanie powietrza w procesie PSA na ZMS-5A jako źródło tlenu[Air enrichment using PSA process on ZMS-5A as a source of oxygen] / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska (III) : materiały X ogólnopolskiego mikrosympozjum tematycznego : Poznań, 3 grudnia 2004 / red. materiałów Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii. Wydawnictwo Pracowni Adsorpcji i Katalizy w Ochronie Środowiska, 2004. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 174

  top page [top page]

 47. Zastosowanie klinoptylolitu do wydzielania metanu z gazów zaazotowanychApplication of clinoptilolite in the separation of methane from nitrogenated gases / Mieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Jan Rakoczy // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 6s spec. s. 14–15. — Bibliogr. s. 15, Summ.

  top page [top page]

 48. Zastosowanie klinoptylolitu do wydzielania metanu z gazów zaazotowanych : [poster][Application of clinoptilolite in the separation of methane from nitrogenated gases] / M. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. Rakoczy // W: VIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n., 2006]. — S. [1–8], P2. — Bibliogr. s. [8]

  top page [top page]

 49. Zastosowanie węglowego sita cząsteczkowego do wzbogacania gazu zawierającego metan[The use of carbon molecular sieves for enrichment of gas containing methane] / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: XL Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 22–26 września 1997 roku : streszczenia. — Gdańsk : Wydawnictwo Centrum Książki, 1997. — ISBN 83-90703-7-8. — S. [1]

  top page [top page]