Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Muzykiewicz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Aktualny system i oferta kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieCurrent educational system and offer of education on the Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology in Cracow / Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 10, s. 708–711

 • słowa kluczowe: kształcenie, Krajowe Ramy Kwalifikacji, efekty kształcenia, program kształcenia, moduł kształcenia, punkty ECTS

  keywords: education, National Qualifications Frameworks, learning outcomes, syllabus, learning pathway, module of education, ECTS‐credits, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

2
 • Analiza numeryczna wpływu geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w wyrobie podczas wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasekNumerical analysis of the influence of the geometry of tools on the schedule of stresses in the product while indirect extrusion of thin-walled die stampings / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 731–733. — Bibliogr. s. 733. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of the perforation process of steel strips used in automotive industryAnaliza procesu perforacji taśm stalowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym / K. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ, S. NOWAK // W: AutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1\textsuperscript{st} international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT], [2008]. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Badania modułu sprężystości wzdłużnej blachy stalowej DC01 z prostym układem otworów cylindrycznychExamination of the modulus of elasticity of DC01 steel sheet with right pattern of circular holes / M. WIECZOREK, W. MUZYKIEWICZ, M. MROCZKOWSKI, Ł. KUCZEK, P. PAŁKA // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 119–120. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Doświadczalna ilustracja wpływu prędkości odkształcenia na przebieg i wyniki rozciąganiaExperimental illustration of the strain rate effects of course and results of tension / Wacław MUZYKIEWICZ, Robert HANARZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 12, s. 834–838. — Bibliogr. s. 838

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Education on the Faculty of Non-Ferrous Metals, of the AGH UST : current educational system and offer of education / Wacław MUZYKIEWICZ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 80

 • słowa kluczowe: kształcenie, Krajowe Ramy Kwalifikacji, efekty kształcenia, program kształcenia, moduł kształcenia, punkty ECTS

8
 • E-learning jako narzędzie wspomagające kształcenie inżynierówE-learning as a tool supporting education of engineers / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 772–778. — Bibliogr. s. 777–778

 • słowa kluczowe: e-learning, jakość kształcenia, narzędzia edukacyjne, kształcenie studentów, edukacja ustawiczna

  keywords: e-learning, educational tools, quality of education, education of students, continuing education (Lifelong Learning)

9
 • European EngineerING Card reinforcement of engineering profession prestige in Europe and in the world / Wacław MUZYKIEWICZ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 84

 • keywords: Engineering Card - European Professional Certificate, National Engineering Register, academic studies (1st, 2nd, 3rd cycle), professional experience, further education - professional development (tutorials, courses, seminars, postgraduate studies), European Federation of National Engineering Associations (FEANI), Polish Federation of Engineering Associations - NOT

10
 • Europejska Karta Zawodowa InżynieraEuropean Engineer ING Card / Wacław MUZYKIEWICZ // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2014 nr 4 dod.: CD, s. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • słowa kluczowe: Karta Zawodowa Inżyniera - europejska legitymacja zawodowa, Narodowy Rejsetr Inżynierski, studia (I, II, III stopnia), doświadczenie zawodowe, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, kształcenie uzupełniające - doskonalenie zawodowe (szkolenia, kursy, seminaria, studia podyplomowe), Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI)

  keywords: Engineering Card - European Professional Certificate, National Engineering Register, academic studies (1st, 2nd, 3rd cycle), professional experience, further education - professional development (tutorials, courses, seminars, postgraduate studies), European Federation of National Engineering Associations (FEANI), Polish Federation of Engineering Associations - NOT

11
 • Historyczne tło i współczesność kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych[Historical background and contemporary education on the Faculty on Non-ferrous Metals] / Wojciech LIBURA, Wacław MUZYKIEWICZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 42–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Implementacja niekonwencjonalnych wysokoenergetycznych technik cięcia do gęstej perforacji blachy[Implementation of unconventional high-energy cutting techniques to the dense perforation of sheet metal] / Wacław MUZYKIEWICZ // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 598–606. — Bibliogr. s. 606, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kształcenie na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej[Education on the Faculty of Non-ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology] / Wojciech LIBURA, Wacław MUZYKIEWICZ // W: Kronika 50 lat działalności WMN / Wydział Metali Nieżelaznych Akademii-Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — Na okł. dod.: Międzynarodowa konferencja naukowa „Metale nieżelazne 2012”. — ISBN: 978-83-928069-4-2. — S. 112–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Moduł sprężystości wzdłużnej blachy stalowej z perforacją prostąThe modulus of elasticity of steel sheet with right pattern of perforation / Wacław MUZYKIEWICZ, Marcin WIECZOREK, Marcin MROCZKOWSKI, Paweł PAŁKA, Łukasz KUCZEK // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2016 vol. 27 no. 4, s. 283–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://goo.gl/57cztB

 • słowa kluczowe: moduł sprężystości wzdłużnej (model Younga), własności wytrzymałościowe, blacha perforowana, stal DC01, wskaźnik (ubytku) masy

  keywords: strength properties, modulus of elasticity (Young's modulus), perforated metal sheet, DC01 steel, mass (loss) ratio

15
 • Nagroda dla najlepszego absolwenta[Reward for the best graduate] / Wacław MUZYKIEWICZ // Magazyn Hutniczy ; ISSN 0239-3611. — 2012 R. 40 nr 46, s. 1, 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Nagroda SITMN dla najlepszego absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych : XIX edycja konkursu – w roku jubileuszu 50-lecia Wydziału[SITMN reward for the best graudate of the Faculty of Non-ferrous Metals of AGH UST in Kraków : XIXth contest edition – in the year of the 50th anniversary of the faculty] / Wacław MUZYKIEWICZ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 48–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Nagroda SITMN dla najlepszego absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie : XIX edycja konkursu – w roku Jubileuszu 50-lecia Wydziału / Wacław MUZYKIEWICZ // W: Kronika 50 lat działalności WMN / Wydział Metali Nieżelaznych Akademii-Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — Na okł. dod.: Międzynarodowa konferencja naukowa „Metale nieżelazne 2012”. — ISBN: 978-83-928069-4-2. — S. 197–205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Odkształcalność blach perforowanych : monografia habilitacyjnaThe formability of perforated metal sheets / Wacław MUZYKIEWICZ ; Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2013. — 131, [1] s.. — (Seria Monografie ; nr 6). — Bibliogr. s. 119–128, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-63663-34-6. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Praktyka wykorzystania platformy e-learningowej w dydaktyce na przykładzie uczelni technicznejThe practice of the e-learning platform application in teaching on the example of a technical university / Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Wacław MUZYKIEWICZ // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2015 nr 4, s. 186–193. — Bibliogr. s. 192–193, Abstr.

 • słowa kluczowe: e-learning, jakość kształcenia, narzędzia edukacyjne, edukacja ustawiczna

  keywords: e-learning, educational tools, quality of education, continuing education

20
 • Profile and professional career of graduates in Materials Engineering, AGH Faculty of Non-Feerous MetalsProfil absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w aspekcie jego pracy zawodowej / Maria RICHERT, Wacław MUZYKIEWICZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 3, s. 137–144. — Bibliogr. s. 143

 • słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, edukacja geologiczna, Wydział Metali Nieżelaznych AGH, profil absolwenta

  keywords: education, Materials Engineering, graduate profile, Faculty of Non-Ferrous Metals

21
 • Spojrzenie na efektywność kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGHA look at the effectiveness of education on the Faculty of Non-Ferrous Metals, AGH UST / Wacław MUZYKIEWICZ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 107–108. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kształcenie, efektywność kształcenia, oferta edukacyjna

  keywords: education, effectiveness of education, educational offer

22
 • System jakości kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w KrakowieThe system of the quality of education on the Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology in Cracow / Maria RICHERT, Wacław MUZYKIEWICZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 10, s. 501–507. — Bibliogr. s. 506–507

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, jakość kształcenia, Wydział Metali Nieżelaznych AGH

  keywords: quality management, quality of education, Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH UST

23
 • Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznychTube manufacturing technologies in the non-ferrous metals industry / Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 789–791

 • słowa kluczowe: metale nieżelazne, przemysł, rury, technologie produkcji

  keywords: non-ferrous metals, industry, tubes, production technologies

24
 • Wpływ prostego układu perforacji z otworami cylindrycznymi na własności mechaniczne niskowęglowej blachy stalowej do kształtowania na zimnoThe influence of right pattern of perforation with circular holes on the mechanical properties of a low-carbon steel sheet for cold forming / Marcin WIECZOREK, Wacław MUZYKIEWICZ, Marcin MROCZKOWSKI, Paweł PAŁKA, Łukasz KUCZEK // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 10). — ISBN: 978-83-63989-52-1. — S. 753–758. — Bibliogr. s. 758, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wybrane problemy kształtowania plastycznego obrobionych cieplnie aluminiowanych taśm stalowych[Selected problems of plastic deformation of aluminized steel plates after heat treatment] / Krzysztof ŻABA, Wacław MUZYKIEWICZ // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 453–460. — Bibliogr. s. 460, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych